Преамбула
• Справжня публічна оферта розміщена на сайті levelinvest.in.ua і адресована необмеженому колу фізичних осіб (включаючи самозайнятих), зацікавлених у залученні колективного фінансування Проектів, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

• Акцепт публічної оферти означає повне і беззастережне прийняття Принципалом всіх умов Договору. Частковий акцепт публічної оферти не допускається.

Відповідно до публічної оферти ФОП Короташ Дмитро

1. Терміни та визначення

1.1. Сайт – структурований набір веб-сторінок, пов’язаних між собою єдиним апаратно-технічним комплексом і розміщених в мережі Інтернет за адресою: levelinvest.in.ua. Для цілей цього Договору термін «Сайт» застосовується як до набору веб-сторінок, розташованих в домені levelinvest.in.ua, так і до кожної веб-сторінці по-окремо.

1.2. Користувач – будь-яка фізична особа, індивідуальний підприємець або юридична особа, яка діє від свого імені або від імені іншої особи, яка звернулася до інформаційних матеріалів і сервісів Сайту.

1.3. Угода – уніфікований документ, розміщений в мережі «Інтернет» за адресою levelinvest.in.ua, що встановлює загальнообов’язкові правила використання матеріалів і функціоналу сайту усіма Користувачами, а також визначає права та обов’язки користувачів, порядок доступу до інформації, що розміщується на Сайті (розділ 3 угоди), порядок використання матеріалів і функціоналу сайту (розділ 4 угоди), а також порядок укладення та виконання договору купівлі-продажу товару / виконання робіт / надання послуг / ліцензійного договору або спонсорської угоди

1.4. Проект – реалізований Принципалом вид діяльності (наприклад, написання книги, запис музичного твору, зйомка фільму, пошиття одягу, створення фотографій, розробка гри або сервісу, показ театральної постановки, організація концерту і т.п.), інформація про який розміщується на Сайті в метою залучення колективного фінансування або популяризації Принципала і його діяльності.

1.5. Краудфандінг – колективне фінансування проектів різного призначення (соціального, культурного та ін.) Шляхом укладення між будь-якою зацікавленою особою і автором Проекту договору купівлі-продажу товару / виконання робіт / надання послуг / ліцензійного договору або спонсорської угоди.

1.6. Заявка – розміщене на Сайті пропозицію Принципала укласти договір купівлі-продажу товару / виконання робіт / надання послуг / ліцензійного договору або спонсорської угоди на умовах, запропонованих Принципалом в рамках Проекту. Заявка є офертою необмеженому колу осіб.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. У відповідності до цього Договору Агент зобов’язується за винагороду здійснювати за дорученням Принципала юридичні та інші дії від імені та за рахунок Принципала, пов’язані із залученням через Сайт колективного фінансування Проекту, включаючи, але не обмежуючись: розміщення на Сайті інформації про Проект та умов Заявки; організацію збору або повернення грошових коштів користувачів, які взяли участь в Заявці; інформування користувачів про порядок набуття та реалізації купонів. Для виконання цього Договору Агент має право залучати третіх осіб без додаткового узгодження з Принципалом.

2.2. Сторони погодили, що умови Угоди є невід’ємною частиною цього Договору та підлягають застосуванню до відносин Сторін в частині, неврегульованою цим Договором. При наявності протиріч між умовами Договору та Правил користування пріоритет віддається умов Договору.

2.3. Принципал несе всі права і обов’язки «Ініціатора», встановлені Угодою, з урахуванням положень п. 2.2. справжньої угоди.

2.4. Підписуючи цей Договір, Принципал дає запевнення про те, що він ознайомився з чинною редакцією Правил користування, приймає, приєднується і зобов’язується керуватися умовами Угоди при виконанні Договору.

2.5. У разі, якщо після укладення цього Договору умови Угоди будуть змінені і / або доповнені, то до відносин Сторін підлягають застосуванню умови Угоди в новій редакції по закінченню 5 (п’яти) робочих днів з дати їх опублікування на Сайті. З метою належного виконання умов, передбачених цим пунктом Договору, Принципал зобов’язується самостійно відслідковувати публікацію змін і / або доповнень Угоди. Умови цього Договору про винагороду Агента, терміни і порядок його виплати, не можуть бути змінені шляхом внесення змін до Угода.

3. ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ ПРИНЦИПАЛА

3.1. До початку виконання доручення Принципал передає Агенту заповнену Заявку на залучення колективного фінансування за формою Додатка № 1 до цього Договору, що містить інформацію про Проект, пакті послуг Агента, порядок і строк реалізації купонів і іншу інформацію, необхідну для виконання цього Договору.

3.2. Агент перевіряє Заявку на її відповідність Угоді користувача, в тому числі на відповідність правилам платформи і чек-листу, і при виявленні недоліків і / або невідповідностей повідомляє Принципала про необхідність коригування міститься в заявці інформації.

3.3. Зміст інформації, що відноситься до виконання Принципалом своїх зобов’язань перед Користувачами по придбаних Купонами, включаючи, але не обмежуючись, характеристики і терміни реалізації товару / робіт / послуг / право користування винятковим правом, не перевіряється Агентом і Принципал самостійно відповідає перед Користувачами за достовірність такої інформації.

3.4. Після підтвердження Агентом відповідності Заявки Угоді користувача, Проект вважається допущеним до розміщення на Сайті.

3.5. Агент має право не приступати до запуску проекту і / або надання додаткових послуг до моменту виконання Принципалом свого обов’язку по оплаті.

3.6. Після розміщення відомостей про Проект на Сайті і відкриття Користувачам доступу до Заявки, обов’язок Агента з розміщення на майданчику вважається виконаним.

3.7. Агент забезпечує придбання Користувачами купонів відповідно до умов, зазначених в заявці (Додаток № 1). Облік і збір всіх вступників коштів здійснює Агент за допомогою автоматизованої системи Сайту. Грошові кошти, зібрані за Заявкою, передаються Принципалу в відповідниками з умовами збору коштів для реалізації Проекту.

3.8. Агент зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня виникнення зобов’язань з виплати зібраних коштів передавати по електронній пошті Принципалу Акт наданих послуг (далі по тексту – Акт), який є одночасно звітом Агента, і протягом 10 (десяти) робочих днів надавати Акт для підписання в паперовому вигляді в двох примірниках, підписаних Агентом. Акт формується Агентом на підставі інформації про придбаних купонів, відображеної в системі обліку Сайту. Принципал зобов’язується приймати надані Агентом послуги (виконання доручення), підписувати Акти, що надаються Агентом, а також передати Агенту оригінал підписаного Акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Акту. У разі незгоди Принципала з даними, що містяться в Акті, Принципал в термін не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Акту від Агента направляє на адресу Агента письмову мотивовану відмову від його підписання, що містить вказівку на невідповідність наданих Агентом послуг цього Договору. При відсутності мотивованої відмови Агента в установлений цим пунктом строк, зобов’язання Агента за дорученням Принципала вважаються виконаним Агентом належним чином, прийнятими Принципалом в повному обсязі без зауважень, а Акт вважається підписаним Сторонами.

3.9. Об’єкти інтелектуальної власності, передані Агенту Принципалом на матеріальному носії, підлягають поверненню останньому протягом 10 (Десяти) робочих днів з дати завершення збору коштів за Заявкою. Всі виключні права на оригінальні тексти, підбір і розташування матеріалів на Сайті, відеоролики та інші об’єкти інтелектуальної власності, створені Агентом в процесі виконання цього Договору, а також під час привернути увагу до Проекту та умов Заявки, належать Агенту.

3.10. Принципал зобов’язується: належним чином виконувати прийняті на себе зобов’язання перед Користувачами; розміщувати на Сайті в описі Проекту та умов Заявки тільки достовірну інформацію про пропоновані Користувачам товари / роботи / послуги / права користування винятковим правом та ін .; не допускати до виконання своїх зобов’язань перед Користувачами осіб, які відповідно до чинного законодавства не володіють відповідним дозволом (ліцензією) на здійснення окремого виду діяльності, якщо такий дозвіл (ліцензія) потрібні в силу закону.

3.11. Принципал не має право пред’являти до Користувачам, які придбали Купон, додаткові вимоги або змінювати умови для отримання ними відповідного товару / роботи / послуги / права користування винятковим правом.

3.12. З метою виконання цього Договору Принципал дає свою згоду Агенту без додаткового дозволу на використання свого товарного знака, комерційного позначення і будь-яких інших засобів індивідуалізації в рекламних цілях, спрямованих на просування Проекту та популяризації Заявки Принципала, в тому числі у відеороликах, виготовлених Агентом.

3.13. З метою інформаційної прозорості Проекту Принципал зобов’язується надати Агенту не пізніше 3 (трьох) днів з дати отримання від Агента відповідного запиту інформацію про виконання Принципалом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі порушення Агентом строків перерахування Принципалу грошових коштів, передбачених цим Договором, Принципал вправі на підставі письмової претензії вимагати нарахування і сплати пені в розмірі 0,1% (одна десята відсотка) від суми, що підлягає перерахуванню за кожен день прострочення, але не більше 10 % (десяти відсотків) від вказаної суми.

5.2. Агент не несе відповідальності за невиконання та / або неналежне виконання Принципалом своїх зобов’язань перед Користувачами, включаючи зобов’язання по реалізації купона і поверненню вже отриманих Принципалом грошових коштів користувачів.

5.3. Принципал самостійно несе повну відповідальність перед Користувачами за обсяг, якість, терміни і умови надання товару / роботи / послуги / права користування винятковим правом, а при виникненні претензій з боку користувачів принципал зобов’язується самостійно врегулювати виниклі розбіжності.

5.4. У разі отримання Агентом письмових вимог від користувачів про повернення грошових коштів за придбані Купони, грошові кошти за якими ще не передані Принципалу відповідно до цього Договору та Угодою, то такі кошти повертаються Агентом самостійно і не враховуються в подальшому в сумах, що підлягають перерахуванню принципалу. У разі виникнення збитків і витрат у Агента в зв’язку з такими претензіями, Принципал зобов’язаний відшкодувати їх Агенту в повному обсязі.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. При виникненні суперечок або розбіжностей в зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують їх в ході переговорів.

6.2. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту заяви Стороною про що має місце розбіжності іншу Сторону розбіжність чи заява не врегульовані або врегульовані не повністю, будь-яка із Сторін має право звернутися в Київський суд м Київ для вирішення відповідного спору (договірна підсудність), а при непідсудність справи арбітражному суду – до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження Агента.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами, якої Сторони визнають дату, зазначену на початку тексту цього Договору, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

7.2. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення за 20 (двадцять) календарних днів до передбачуваної дати такого розірвання.

7.3. Розірвання цього Договору не припиняє зобов’язання Принципала перед Користувачами. При відмові Принципала від виконання своїх зобов’язань перед Користувачами, які придбали Купони, всі отримані Принципалом від Агента на момент розірвання Договору грошові кошти підлягають поверненню Агенту для подальшого повернення Користувачам.

7.4. При одностороннє розірвання Договору до завершення терміну дії Заявки та / або до завершення терміну збору коштів за Заявкою, придбані Купони підлягають анулюванню, а вже зібрані кошти повертаються Для покупців у повному обсязі.

7.5. Сторони погодили, що при достроковому відмову Принципала від виконання цього Договору до початку прийому Агентом грошових коштів за Заявкою сума винагороди Агента, сплаченого відповідно до п. 4.1. Договору, повертається Принципалу за вирахуванням всіх витрат, понесених Агентом при виконанні доручення, вартості фактично наданих послуг та комісії, передбаченої п. 4.2. Договору, протягом 30 (тридцяти) днів з дати розірвання.